[img align=left]/xoops/RAR/2010/RAR.jpg[/img][b][size=x-large]Regulamin Rankingu Adventure Racing wortalu napieraj.pl 2010[/size][/b]
[i]V 0.3[/i]

[i]Założenia Rankingu Adventure Racing wortalu napieraj.pl (RAR) wzorują się na pomyśle i zasadach porównywania a także wartościowania zawodów adventure racing autorstwa Michała Kiełbasińskiego. Pierwotne zasady, o których mowa, znalazły swoje odzwierciedlenie w formie Rankingu NZARP powstałego na przełomie lat 2004/2005. RAR bazując na tym pomyśle stanowi jego rozwinięcie i swobodną modyfikację, za zgodą autora.[/i]

[b](I) Podstawowe definicje Rankingu Adventure Racing (RAR)[/b]
1. [u]Ranking[/u] – Ranking Adventure Racing wortalu napieraj.pl – w skrócie RAR
2. [u]Sezon[/u] – okres od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku.
3. [u]Zawody (AR)[/u] – Zawody wliczane do Rankingu, spełniające wymagania postawione w regulaminie RAR.
4. [u]Rajd[/u] – impreza w ramach której rozgrywane są jedne lub więcej Zawodów AR (poza Rankingiem nazywane trasami).
5. [u]Zawodnik (AR)[/u] – osoba która bierze udział w Zawodach AR.
6. [u]Polski Zawodnik AR[/u] – Zawodnik AR posiadający obywatelstwo polskie.
7. [u]Drużyna[/u] – grupa Zawodników AR wystawiająca Zespoły w Zawodach AR i określająca siebie jako Drużynę (poza Rankingiem nazywana również zespołem).
8. [u]Zespół[/u] – grupa Zawodników AR startująca wspólnie w danych Zawodach.
9. [u]Polski Zespół[/u] – Zespół, w którym jest przynajmniej dwóch Polskich Zawodników.
10. [u]Sędzia[/u] – osoba wybrana do rozstrzygania spornych sytuacji związanych z Rankingiem AR.
11. [u]Skład Sędziowski[/u] – troje sędziów powołanych na dany Sezon.
12. [u]Organizator (rankingu)[/u] – organizatorem rankingu i odpowiedzialnym za jego prowadzenie i publikowanie jest wortal napieraj.pl
13. [u]Sekretarz rankingu[/u] – osoba wyznaczona przez wortal napieraj.pl do prowadzenia rankingu

[b](II) Cel[/b]
Celem prowadzenia Rankingu jest:
1. Próba zobrazowania faktycznego układu sił wśród polskich Drużyn oraz stanu Adventure Racing (AR) w Polsce w trakcie i na koniec sezonu.
2. Wyłonienie najlepszych Drużyn i Zawodników w sezonie.
3. Wspieranie tworzenia nowych Drużyn poprzez łatwiejsze odnajdywanie się zawodników reprezentujących podobny poziom sportowy.
4. Promocja, uatrakcyjnienie i rozwój Adventure Racing w Polsce.

[b](III) Sędziowie[/b]
1. Wybór sędziów
. a) Zmiana Składu Sędziowskiego następuje wraz ze zmianą Sezonu, poprzez jawne głosowanie na kandydatury sędziów (3 osoby) w wortalu napieraj.pl. W przypadku braku więcej niż 3 kandydatów są oni wybierani bez głosowania.
. b) Sędziowie poprzez kandydowanie zgadzają się wypełniać obowiązki wynikające z niniejszego regulaminu.
. c) Sędziowie nie mogą pełnić swej funkcji przez dwa następujące po sobie Sezony, chyba że nie ma innych kandydatów.
. d) Skład Sędziowski jest stały podczas całego Sezonu, chyba że któryś z sędziów zrezygnuje ze swej funkcji. O sposobie wyboru zastępcy decyduje Organizator.
2. Obowiązki Składu Sędziowskiego
Za prowadzenie Rankingu AR odpowiada Organizator i wyznaczony przez niego Sekretarz, natomiast sędziowie rozstrzygają kwestie sporne i podejmują decyzje arbitralne a w szczególności:
. a) w kwestiach spornych lub niejasnych na prośbę Zawodników lub organizatorów zawodów oceniają regulaminy, informując czy dane Zawody mają szansę być włączone do Rankingu;
. b) w kwestiach spornych lub niejasnych decydują o włączeniu danych Zawodów do Rankingu AR;
. c) w sytuacji gdy brakuje informacji do wyznaczenia współczynników niezbędnych do obliczenia punktacji Rankingu decydują o przyjęciu odpowiednich danych;
. d) w przypadku skrócenia trasy Zawodów przez niektóre Zespoły (za wiedzą i aprobatą organizatora, np. ze względów bezpieczeństwa), decydują o odpowiedniej modyfikacji danych przyjętych do wyliczeń punktacji;
. e) rozstrzygają sprawy sporne i protesty dotyczące Rankingu, których rozwiązać lub na które odpowiedzieć (w oparciu o regulamin) nie będzie w stanie Organizator;
. h) współdziałają z Organizatorem rankingu na rzecz sprawnej publikacji aktualnego rankingu.
3. Organizacja pracy
. a) W sytuacji gdy wliczenia Zawodów do Rankingu nie wymaga decyzji arbitralnych sędziowie nie są oni angażowani a jedynie informowani o dokonanych obliczeniach.
. b) W sytuacjach wymagających ich decyzji Sędziowie są informowani o problemie drogą e-mailową lub na forum sędziowskim (zależnie od ich wyboru) i mają 10 dni na podjęcie decyzji. W szczególnych wypadkach czas ten może zostać wydłużony. W sytuacji gdy sędziowie nie podejmą decyzji ich obowiązki przejmuje organizator.
. c) Poszczególni Sędziowie jeśli nie chcą to nie muszą ujawniać ani bronić swojej decyzji na forum publicznym. Rolę ich rzecznika może przejąć organizator.

[b](IV) Zawody[/b]
1. Aby Zawody AR mogły być wliczone do Rankingu muszą spełniać następujące wymagania.
. a) Zawody muszą zostać zgłoszone do rankingu (informacja musi dotrzeć do Sekretarza rankingu) przez Zawodników, Sędziów, organizatora zawodów, Organizatora rankingu lub inne zainteresowane osoby.
. b) Zawody muszą być zespołowe (minimalna liczba członków jednego Zespołu to dwie osoby).
. c) Zawody muszą być rozgrywane na orientację, tz.: trasa musi być wyznaczona za pomocą punktów kontrolnych miedzy którymi istnieje możliwość wybrania różnych wariantów drogi (nie dotyczy odcinków specjalnych).
. d) Łączny dystans Zawodów musi wynosić co najmniej 50 km.
. e) W trakcie trwania Zawodów Zespoły musza rywalizować w przynajmniej trzech różnych dyscyplinach – formach pokonywania trasy. W warunkach zimowych mogą być dopuszczone Zawody rozgrywane w dwóch dyscyplinach. W sytuacji gdy trzecią dyscyplinę odwołano tuż przed lub w trakcie zawodów z ważnych powodów, mogą być dopuszczone Zawody rozgrywane w dwóch dyscyplinach.
. f) Na trasie Zawodów Zawodnicy muszą mieć do pokonania zadania specjalne lub odcinki specjalne. W wyjątkowych sytuacjach (zawodach krótkich lub popularyzujących AR) sędziowie mogą zdecydować o zwolnieniu z tego warunku, o ile zawody noszą wszelkie znamiona AR.
. g) W Zawodach musi wystartować co najmniej 5 Zespołów.
. h) W Zawodach musi wystartować Polski Zespół.
. i) Zawody musza być rozegrane na poziomie organizacyjnym nie wypaczającym rywalizacji sportowej.
. j) Zawody muszą mieć formułę otwartą – dopuszczenie do startu w Zawodach nie może być ograniczone przynależnością do organizacji, stowarzyszenia, grupy zawodowej. W zawodach muszą mieć prawo startować osoby obojga płci. Ograniczenia mogą wynikać jedynie: z przepisów prawa (np. wiek uczestników), sytuacji gdy start w danych zawodach wywalczono w drodze wcześniejszej eliminacji lub limitu dopuszczonych zespołów.
.k) Dostępne informacje o przebiegu i wynikach zawodów muszą pozwolić Sekretarzowi (w sytuacjach jasnych) lub Sędziom na wyłonienie współczynników niezbędnych do obliczenia punktacji.
2. W ramach jednego Rajdu może się odbywać kilka Zawodów i każde z nich mogą zostać wliczone do Rankingu.
3. Zawody AR zaliczane są do Rankingu bez podziału na kategorie (wyłącznie klasyfikacja generalna).

[b](V) Drużyny[/b]
1. Aby Drużyna otrzymała punkty w Rankingu wystawiony przez nią Zespół musi ukończyć Zawody i zostać oficjalnie sklasyfikowany.
2. Drużyna w jednych Zawodach może wystawić kilka Zespołów, jednak do Rankingu drużynowego wliczony zostaje wynik tylko najlepszej z nich. Wyniki pozostałych Zespołów posłużą jedynie do punktacji w klasyfikacji indywidualnej.
3. W przypadku rozpadu czy podziału Drużyny jej punkty mogą przejść na jedną z Drużyn potomnych lub zostać podzielone między nie, ale tylko poprzez odziedziczenie konkretnych przeszłych startów przez konkretne Drużyny potomne, nie ma możliwości np. podzielenia punktów na dwie równe części.
4. Zespół złożony w danych Zawodach z Zawodników kilku Drużyn (zgłoszony jako Zespół A/Zespół B) jeśli nie zgłosi innej decyzji, dzieli zdobyte punkty (zaokrąglając w dół) pomiędzy składowe Drużyny. Wyjątkiem jest sytuacja, w której w Zawodach uczestniczą Zespoły mieszane i nie mieszane z tych samych Drużyn opisana w przykładzie.
[i]Przykład: jeśli w zawodach bierze udział Zespół A (z Drużyny A) i Zespół A/B (z Drużyn A i B) i na metę przybędą w kolejności 1-A, 2-A/B to punkty Zespołu A/B przyznawane są automatycznie Drużynie B.[/i]

[b](VI) Zawodnicy[/b]
1. Aby Zawodnik otrzymał punkty w Rankingu, Zespół w którym występował musi ukończyć Zawody i zostać oficjalnie sklasyfikowany.
2. Każdy z Zawodników otrzymuje tyle samo punktów co Zespół w którym startował.
3. Zawodnik startujący w Zawodach w danym Zespole, a pochodzący z innej Drużyny (np. wypożyczony na czas Zawodów) zdobywa punkty do Rankingu dla siebie (indywidualnie) i dla Zespołu w barwach którego w danym momencie występuje (Drużynowo).

[b](VII) Punktacja[/b]
1. Punktacja Rankingu prowadzona jest w kategorii drużynowej.
2. Na podstawie klasyfikacji drużynowej prowadzona jest uzupełniająca klasyfikacja indywidualna kobiet i mężczyzn.
3. Punkty w Rankingu są sumą punktów zdobytą w czterech najlepszych startach (dających najwięcej punktów) danej Drużyny i Zawodnika w Zawodach AR w danym Sezonie.
4. W przypadku równej liczby punktów Zespoły zajmują to samo miejsce w Rankingu (remis).
5. Liczba punktów zdobytych przez Zespół startujący w danych Zawodach zależna jest od:
– zajętego przez Zespół miejsca (istotna jest liczba startujących i pokonanych zespołów);
– pokonanej trasy (długość i przewyższenie trasy skorygowane dla Zespołów, które nie pokonały całości);
– wywalczonej przewagi (czasowej lub punktowej);
– rangi zawodów (międzynarodowej, krajowej i formalnej);
– charakterystyki Zespołu (liczby zawodników i obecności kobiet).
6. Uzyskane w zawodach punkty są iloczynem 5 czynników i liczby 10, zaokrąglonym do liczby naturalnej (przy przyjęciu konwencji ze zero nie jest liczbą naturalną). Wzór do wyliczania liczby uzyskanych punktów można przedstawić następująco:

[b]Uzyskane punkty = $miejsce * $trasa * $strata * $ranga * $zespół * 10[/b]

Czynniki ustala się dla poszczególnych rajdów korzystając z podanych niżej wytycznych:

. a) [b]$miejsce[/b] – miejsce zajęte w Zawodach
… i) Wartość czynnika $miejsce dla każdego Zespołu odczytuje się z [b][url=/xoops/RAR/2010/TabeleRAR2010.html#table0]Tabeli 1[/url][/b], znając liczbę Zespołów które wystartowały w zawodach oraz zdobyte miejsce.
… ii) W przypadku gdy w Zawodach wystartowało mniej niż 5 zespołów nie mogą one być wliczone do Rankingu.
… iii) W przypadku gdy w zawodach wystartowało więcej niż 50 zespołów to dla pierwszych 50 zespołów przyjmuje się wartości jak przy starcie 50 zespołów, a dla miejsca 51. i dalszych przyjmowana jest wartość czynnika równa 1.
… iv) Jeśli organizator Zawodów nie przyznał miejsc poszczególnym Zespołom to dane zawody lub start Zespołu nie mogą być wliczone do rankingu.

. b) [b]$trasa[/b] – długość i przewyższenie na trasie wraz z modyfikatorem za niepokonanie całości
… i) Wartość czynnika trasa odczytuje się z [b][url=/xoops/RAR/2010/TabeleRAR2010.html#table1]Tabeli 2[/url][/b], znając długość trasy i wielkość przewyższenia (rozumianego jako suma „podejść”) pokonane na zawodach.
… ii) W przypadku gdy trasa Zawodów miała mniej niż 50 km długości nie mogą one być wliczone do rankingu.
… iii) W przypadku gdy długość trasy lub pokonane przewyższenie będzie większe niż zawarte w tabeli 2 to Organizator Rankingu wygeneruje odpowiednie współczynniki wg tej samej zasady ja wartości istniejące.
… iv ) Wartość czynnika zmienia sie co każde 50 km długości trasy i każde 1 000 m przewyższenia. W sytuacji gdy długość lub przewyższenie w danych Zawodach znajduje sie na granicy przedziałów sędziowie mogą zdecydować o przyjęciu czynnika będącego średnią arytmetyczną z sąsiednich przedziałów (zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku).
… v) W sytuacji gdy jest problem ze sprawnym ustaleniem przewyższenia dla danego rajdu sędziowie mogą podjąć decyzję o uproszczonym wyliczeniu przewyższenia przyjmując następujące wartości:
– dla rajdów rozgrywanych na terenach nizinnych 1 000 m przewyższenia na każde 300 km rajdu,
– dla rajdów rozgrywanych w terenach pagórkowatych 1 000 m przewyższenia na każde 100 km rajdu,
– dla rajdów rozgrywanych w górach 1 000 m przewyższenia na każde 50 km rajdu,
– dla rajdów rozgrywanych w wysokich górach 1 500 m przewyższenia na każde 50 km rajdu,
– dla rajdów rozgrywanych w zróżnicowanym terenie arbitralnie korzystając z powyższych wskazówek.
… vi) W sytuacji gdy klasyfikowane Zespoły pokonały mniej niż połowę długości całej trasy Zawodów, zaliczyły mniej niż połowę punktów (głównych o ile istnieje podział na punkty główne i dodatkowe) lub mniej niż połowę etapów, sędziowie mogą zdecydować o nieprzyznaniu punktów za taki start.

. c) [b]$strata[/b] – strata do najlepszego Zespołu
… i) Wartość czynnika $strata wylicza się dla każdego zespołu ze stosunku czasu pokonania trasy przez zwycięzców Zawodów do czasu pokonania trasy przez dany zespół (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
… ii) W sytuacji gdy organizator zawodów nie przyzna adekwatnych kar czasowych za opuszczone punkty i etapy wartość czynnika $strata wylicza się dla każdego zespołu jako iloczyn $straty najwolniejszego Zespołu, który zaliczył tyle punktów co zwycięzca i:
– stosunku kilometrów zaliczonych przez Zespół do ilości kilometrów zaliczonych przez zwycięzcę Zawodów (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) – wariant dla zawodów gdzie opuszczanie punktów jest możliwe tylko w postaci zaplanowanych przez organizatora skrótów a dokonanie skrótu automatycznie klasyfikuje Zespół za tymi które skrótu nie dokonały
– stosunku punktów (głównych o ile istnieje podział na punkty główne i dodatkowe) zaliczonych przez Zespół do ilości punktów zaliczonych przez zwycięzcę Zawodów (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) – wariant dla zawodów rozgrywanych na punkty
– stosunku etapów zaliczonych przez Zespół do ilości etapów zaliczonych przez zwycięzcę Zawodów (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) – wariant stosowany przy braku dokładniejszych informacji
…iii) W sytuacji gdy organizator zawodów nie poda czasu przebycia trasy dla poszczególnych zespołów (klasyfikacja wyłącznie na podstawie punków) i strata jest wyliczana wg zasady:
– zwycięski zespół otrzymuje $stratę równa 1
– pozostałe zespoły otrzymują stratę wg wzoru :
1 – [(miejsce – 1) * 0,5 / (liczba zespołów, które dotarły do mety – 1)]
…iv) W sytuacji gdy powyższe zasady spowodowały by wyliczenie lepszego współczynnika strata niż realna strata po pokonaniu skróconej trasy (np. Zwycięzca pokonuje całą trasę w 50 h a inny zespół pokonuje 99% trasy w 100 h) $strata może być wyliczona jako realna strata pomnożona przez stratę najwolniejszego zespołu, który pokonał całą trasę lub jako realna strata z doliczoną umowną karą czasową, nie krótszą niż czas najwolniejszego zespołu na opuszczonym etapie.

. d) [b]$ranga[/b] – ranga Zawodów
… i) Wartość czynnika $ranga odczytuje się z [b][url=/xoops/RAR/2010/TabeleRAR2010.html#table2]Tabeli 3[/url][/b], biorąc pod uwagę najbardziej korzystną dla zawodów rangę: krajową, międzynarodowa lub formalną.
… ii) Rangę krajową wyznacza się na podstawie liczby Drużyn które w rankingu rok wcześniej znalazły się w pierwszej dziesiątce najlepszych i są reprezentowane na danym rajdzie.
… iii) Rangę międzynarodową wyznacza sie na podstawie liczby krajów które są reprezentowane na danych zawodach. Jeden Zespół w tych obliczeniach może reprezentować najwyżej jeden kraj.
… iv) Rangę formalną przyznaje się zawodom, które są eliminacjami lub finałem ARWC.

. e) [b]$zespół[/b] – charakterystyka zespołu ze względu na płeć i liczebność
… i) Wartość czynnika $zespół odczytuje się dla każdego zespołu z [b][url=/xoops/RAR/2010/TabeleRAR2010.html#table3]Tabeli 4[/url][/b], biorąc pod uwagę obecność kobiet w zespole oraz liczbę zawodników z jednego zespołu równocześnie lub równolegle poruszających się po trasie.

[b](VIII) Pozostałe postanowienia[/b]
1. Nazwa Rankingu może ulec rozszerzeniu o nazwę sponsora.
2. Zwycięskie Zespoły uzyskują w kolejności miana Najlepszych Polskich Drużyn AR wg Rankingu AR wortalu napieraj.pl. w Polsce w danym roku.
3. Zwycięskie Zawodniczki i Zawodnicy uzyskują w kolejności miana Najlepszych Polskich Zawodniczek i Zawodników AR wg Rankingu AR wortalu napieraj.pl w Polsce w danym roku.
4. W zależności od pozyskania i hojności sponsora zostaną przyznane medale, puchary lub i dyplomy oraz przyznane lub i rozlosowane nagrody.
5. Miejsce zgłaszania uwag i protestów oraz głównym kanałem komunikacji z Organizatorem i Sędziami jest wortal napieraj.pl.
6. Ranking będzie publikowany na bieżąco w miarę możliwości Organizatora na stronach wortalu napieraj.pl. Ranking może być publikowany również w innych miejscach pod warunkiem zachowania pełnej nazwy Rankingu, logo sponsora oraz linku do głównej strony rankingu na napieraj.pl. Organizator może udostępnić zainteresowanym warunki techniczne umożliwiające umieszczenie na swoich stronach automatycznie aktualizującej się wersji Rankingu
7. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania do rankingu zmian związanych z nowymi formami Zawodów AR, których dany regulamin nie przewidział.
8. Ostateczna interpretacja Rankingu należy do Organizatora.

[i]Zobacz również:


[url=/xoops/modules/wfsection/article.php?articleid=327]Regulamin NZARP 2009[/url]
[url=/xoops/modules/wfsection/article.php?articleid=267]Regulamin NZARP 2008[/url]
[url=/xoops/modules/wfsection/article.php?articleid=205]Regulamin NZARP 2007[/url]
[url=/xoops/modules/wfsection/article.php?articleid=181]Regulamin NZARP 2006[/url]
[url=/xoops/modules/wfsection/article.php?articleid=73]Regulamin NZARP 2005[/url][/i]

O Autorze

Nawigator napieraj.pl. Startował w pierwszym rajdzie zorganizowanym na polskiej ziemi. Poza AR trenuje głównie orientację: w biegach, na rowerze i na nartach. Pasjonuje się wspinaczką w skałach i górach, chodzeniem po jaskiniach, startuje również w maratonach rowerowych i rogainingach.

Podobne Posty

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany